Proverbs chapter 14 קרפ ילשמ .ונסרהת הידיב תלואו התיב התנב םישנ תומכח 1 .והזוב ויכרד זולנו הוהי ארי ורשיב ךלוה 2 .םרומשת םימכח יתפשו הואג רטח ליוא-יפב 3 .רוש חכב תואובת-ברו רב סובא םיפלא ןיאב 4 .רקש דע םיבזכ חיפיו בזכי אל םינומא דע 5 .לקנ ןובנל תעדו ןיאו המכח ץל-שקב 6 .תעד-יתפש תעדי-לבו ליסכ שיאל דגנמ ךל 7 .המרמ םיליסכ תלואו וכרד ןיבה םורע תמכח 8 .ןוצר םירשי ןיבו םשא ץילי םילוא 9 .רז ברעתי-אל ותחמשבו ושפנ תרמ עדוי בל 10 .חירפי םירשי להאו דמשי םיעשר תיב 11 .תומ-יכרד התירחאו שיא-ינפל רשי ךרד שי 12 .הגות החמש התירחאו בל-באכי קוחשב-םג 13 .בוט שיא וילעמו בל גוס עבשי ויכרדמ 14 .ורשאל ןיבי םורעו רבד-לכל ןימאי יתפ 15 .חטובו רבעתמ ליסכו ערמ רסו ארי םכח 16 .אנשי תומזמ שיאו תלוא השעי םיפא-רצק 17 .תעד ורתכי םימורעו תלוא םיאתפ ולחנ 18 .קידצ ירעש-לע םיעשרו םיבוט ינפל םיער וחש 19 .םיבר רישע יבהאו שר אנשי והערל-םג 20 .וירשא םיינע ןנוחמו אטוח והערל-זב 21 .בוט ישרח תמאו דסחו ער ישרח ועתי-אולה 22 .רוסחמל-ךא םיתפש-רבדו רתומ היהי בצע-לכב 23 .תלוא םיליסכ תלוא םרשע םימכח תרטע 24 .המרמ םיבזכ חפיו תמא דע תושפנ ליצמ 25 .הסחמ היהי וינבלו זע-חטבמ הוהי תאריב 26 .תומ ישקממ רוסל םייח רוקמ הוהי תארי 27 .ןוזר תתחמ םאל ספאבו ךלמ-תרדה םע-ברב 28 .תלוא םירמ חור-רצקו הנובת-בר םיפא ךרא 29 .האנק תומצע בקרו אפרמ בל םירשב ייח 30 .ןויבא ןנח ודבכמו והשע ףרח לד-קשע 31 .קידצ ותומב הסחו עשר החדי ותערב 32 .עדות םיליסכ ברקבו המכח חונת ןובנ בלב 33 .תאטח םימאל דסחו יוג-םמורת הקדצ 34 .שיבמ היהת ותרבעו ליכשמ דבעל ךלמ-ןוצר 35