Proverbs chapter 18 קרפ ילשמ .עלגתי הישות-לכב דרפנ שקבי הואתל 1 .ובל תולגתהב-םא יכ הנובתב ליסכ ץפחי-אל 2 .הפרח ןולק-םעו זוב-םג אב עשר-אובב 3 .המכח רוקמ עבנ לחנ שיא-יפ ירבד םיקמע םימ 4 .טפשמב קידצ תוטהל בוט-אל עשר-ינפ תאש 5 .ארקי תומלהמל ויפו בירב ואבי ליסכ יתפש 6 .ושפנ שקומ ויתפשו ול-התחמ ליסכ-יפ 7 .ןטב-ירדח ודרי םהו םימהלתמכ ןגרנ ירבד 8 .תיחשמ לעבל אוה חא ותכאלמב הפרתמ םג 9 .בגשנו קידצ ץורי-וב הוהי םש זע-לדגמ 10 .ותיכשמב הבגשנ המוחכו וזע תירק רישע ןוה 11 .הונע דובכ ינפלו שיא-בל הבגי רבש-ינפל 12 .המלכו ול-איה תלוא עמשי םרטב רבד בישמ 13 .הנאשי ימ האכנ חורו והלחמ לכלכי שיא-חור 14 .תעד-שקבת םימכח ןזאו תעד-הנקי ןובנ בל 15 .ונחני םילדג ינפלו ול ביחרי םדא ןתמ 16 .ורקחו והער-אבי ובירב ןושארה קידצ 17 .דירפי םימוצע ןיבו לרוגה תיבשי םינידמ 18 .ןומרא חירבכ םינודמו זע-תירקמ עשפנ חא 19 .עבשי ויתפש תאובת ונטב עבשת שיא-יפ ירפמ 20 .הירפ לכאי היבהאו ןושל-דיב םייחו תומ 21 .הוהימ ןוצר קפיו בוט אצמ השא אצמ 22 .תוזע הנעי רישעו שר-רבדי םינונחת 23 .חאמ קבד בהא שיו עערתהל םיער שיא 24