Proverbs chapter 20 קרפ ילשמ .םכחי אל וב הגש-לכו רכש המה ןייה ץל 1 .ושפנ אטוח ורבעתמ ךלמ תמיא ריפככ םהנ 2 .עלגתי ליוא-לכו בירמ תבש שיאל דובכ 3 .ןיאו ריצקב לאשי שרחי-אל לצע ףרחמ 4 .הנלדי הנובת שיאו שיא-בלב הצע םיקמע םימ 5 .אצמי ימ םינומא שיאו ודסח שיא ארקי םדא-בר 6 .וירחא וינב ירשא קידצ ומתב ךלהתמ 7 .ער-לכ ויניעב הרזמ ןיד-אסכ-לע בשוי ךלמ 8 .יתאטחמ יתרהט יבל יתיכז רמאי-ימ 9 .םהינש-םג הוהי תבעות הפיאו הפיא ןבאו ןבא 10 .ולעפ רשי-םאו ךז-םא רענ-רכנתי ויללעמב םג 11 .םהינש-םג השע הוהי האר ןיעו תעמש ןזא 12 .םחל-עבש ךיניע חקפ שרות-ןפ הנש בהאת-לא 13 .ללהתי זא ול לזאו הנוקה רמאי ער ער 14 .תעד-יתפש רקי ילכו םינינפ-ברו בהז שי 15 .והלבח םירכנ דעבו רז ברע-יכ ודגב-חקל 16 .ץצח והיפ-אלמי רחאו רקש םחל שיאל ברע 17 .המחלמ השע תולבחתבו ןוכת הצעב תובשחמ 18 .ברעתת אל ויתפש התפלו ליכר ךלוה דוס-הלוג 19 .ךשח ןושיאב ורנ ךעדי ומאו ויבא ללקמ 20 .ךרבת אל התירחאו הנשארב תלחבמ הלחנ 21 .ךל עשיו הוהיל הוק ער-המלשא רמאת-לא 22 .בוט-אל המרמ ינזאמו ןבאו ןבא הוהי תבעות 23 .וכרד ןיבי-המ םדאו רבג-ידעצמ הוהימ 24 .רקבל םירדנ רחאו שדק עלי םדא שקומ 25 .ןפוא םהילע בשיו םכח ךלמ םיעשר הרזמ 26 .ןטב-ירדח-לכ שפח םדא תמשנ הוהי רנ 27 .ואסכ דסחב דעסו ךלמ-ורצי תמאו דסח 28 .הביש םינקז רדהו םחכ םירוחב תראפת 29 .ןטב-ירדח תוכמו ערב קירמת עצפ תורבח 30