Proverbs chapter 22 קרפ ילשמ .בוט ןח בהזמו ףסכמ בר רשעמ םש רחבנ 1 .הוהי םלכ השע ושגפנ שרו רישע 2 .ושנענו ורבע םייתפו רתסיו הער האר םורע 3 .םייחו דובכו רשע הוהי תארי הונע בקע 4 .םהמ קחרי ושפנ רמוש שקע ךרדב םיחפ םינצ 5 .הנממ רוסי-אל ןיקזי-יכ םג וכרד יפ-לע רענל ךנח 6 .הולמ שיאל הול דבעו לושמי םישרב רישע 7 .הלכי ותרבע טבשו ןוא-רוצקי הלוע ערוז 8 .לדל ומחלמ ןתנ-יכ ךרבי אוה ןיע-בוט 9 .ןולקו ןיד תבשיו ןודמ אציו ץל שרג 10 .ךלמ והער ויתפש ןח בל-רוהט בהא 11 .דגב ירבד ףלסיו תעד ורצנ הוהי יניע 12 .חצרא תובחר ךותב ץוחב ירא לצע רמא 13 .םש-לופי הוהי םועז תורז יפ הקמע החוש 14 .ונממ הנקיחרי רסומ טבש רענ-בלב הרושק תלוא 15 .רוסחמל-ךא רישעל ןתנ ול תוברהל לד קשע 16 .יתעדל תישת ךבלו םימכח ירבד עמשו ךנזא טה 17 .ךיתפש-לע ודחי ונכי ךנטבב םרמשת-יכ םיענ-יכ 18 .התא-ףא םויה ךיתעדוה ךחטבמ הוהיב תויהל 19 .תעדו תוצעמב םושלש ךל יתבתכ אלה 20 .ךיחלשל תמא םירמא בישהל תמא ירמא טשק ךעידוהל 21 .רעשב ינע אכדת-לאו אוה-לד יכ לד-לזגת-לא 22 .שפנ םהיעבק-תא עבקו םביר בירי הוהי-יכ 23 .אובת אל תומח שיא-תאו ףא לעב-תא ערתת-לא 24 .ךשפנל שקומ תחקלו ותחרא ףלאת-ןפ 25 .תואשמ םיברעב ףכ-יעקתב יהת-לא 26 .ךיתחתמ ךבכשמ חקי המל םלשל ךל-ןיא-םא 27 .ךיתובא ושע רשא םלוע לובג גסת-לא 28 .םיכשח ינפל בציתי-לב בציתי םיכלמ-ינפל ותכאלמב ריהמ שיא תיזח 29