Proverbs chapter 23 קרפ ילשמ .ךינפל רשא-תא ןיבת ןיב לשומ-תא םוחלל בשת-יכ 1 .התא שפנ לעב-םא ךעלב ןיכש תמשו 2 .םיבזכ םחל אוהו ויתומעטמל ואתת-לא 3 .לדח ךתניבמ רישעהל עגית-לא 4 .םימשה ףיעו רשנכ םיפנכ ול-השעי השע יכ ונניאו וב ךיניע ףועתה 5 .ויתמעטמל ואתת-לאו ןיע ער םחל-תא םחלת-לא 6 .ךמע-לב ובלו ךל רמאי התשו לכא אוה-ןכ ושפנב רעש-ומכ יכ 7 .םימיענה ךירבד תחשו הנאיקת תלכא-ךתפ 8 .ךילמ לכשל זובי-יכ רבדת-לא ליסכ ינזאב 9 .אבת-לא םימותי ידשבו םלוע לובג גסת-לא 10 .ךתא םביר-תא בירי-אוה קזח םלאג-יכ 11 .תעד-ירמאל ךנזאו ךבל רסומל האיבה 12 .תומי אל טבשב ונכת-יכ רסומ רענמ ענמת-לא 13 .ליצת לואשמ ושפנו ונכת טבשב התא 14 .ינא-םג יבל חמשי ךבל םכח-םא ינב 15 .םירשימ ךיתפש רבדב יתוילכ הנזלעתו 16 .םויה-לכ הוהי-תאריב-םא יכ םיאטחב ךבל אנקי-לא 17 .תרכת אל ךתוקתו תירחא שי-םא יכ 18 .ךבל ךרדב רשאו םכחו ינב התא-עמש 19 .ומל רשב יללזב ןיי-יאבסב יהת-לא 20 .המונ שיבלת םיערקו שרוי ללוזו אבס-יכ 21 .ךמא הנקז-יכ זובת-לאו ךדלי הז ךיבאל עמש 22 .הניבו רסומו המכח רכמת-לאו הנק תמא 23 .וב חמשיו םכח דלוי קידצ יבא לוגי לוג 24 .ךתדלוי לגתו ךמאו ךיבא-חמשי 25 .הנצרת יכרד ךיניעו יל ךבל ינב-הנת 26 .הירכנ הרצ ראבו הנוז הקמע החוש-יכ 27 .ףסות םדאב םידגובו בראת ףתחכ איה-ףא 28 תוללכח ימל םנח םיעצפ ימל חיש ימל םינודמ ימל יובא ימל יוא ימל 29 .םיניע .ךסממ רקחל םיאבל ןייה-לע םירחאמל 30 .םירשימב ךלהתי וניע סיכב ןתי-יכ םדאתי יכ ןיי ארת-לא 31 .שרפי ינעפצכו ךשי שחנכ ותירחא 32 .תוכפהת רבדי ךבלו תורז וארי ךיניע 33 .לבח שארב בכשכו םי-בלב בכשכ תייהו 34 .דוע ונשקבא ףיסוא ץיקא יתמ יתעדי-לב ינומלה יתילח-לב ינוכה 35