Proverbs chapter 24 קרפ ילשמ .םתא תויהל ואתת-לאו הער ישנאב אנקת-לא 1 .הנרבדת םהיתפש למעו םבל הגהי דש-יכ 2 .ןנוכתי הנובתבו תיב הנבי המכחב 3 .םיענו רקי ןוה-לכ ואלמי םירדח תעדבו 4 .חכ-ץמאמ תעד-שיאו זועב םכח-רבג 5 .ץעוי ברב העושתו המחלמ ךל-השעת תולבחתב יכ 6 .והיפ-חתפי אל רעשב תומכח ליואל תומאר 7 .וארקי תומזמ-לעב ול ערהל בשחמ 8 .ץל םדאל תבעותו תאטח תלוא תמז 9 .הכחכ רצ הרצ םויב תיפרתה 10 .ךושחת-םא גרהל םיטמו תומל םיחקל לצה 11 אוה ךשפנ רצנו ןיבי-אוה תובל ןכת-אלה הז ונעדי-אל ןה רמאת-יכ 12 .ולעפכ םדאל בישהו עדי .ךכח-לע קותמ תפנו בוט-יכ שבד ינב-לכא 13 .תרכת אל ךתוקתו תירחא שיו תאצמ-םא ךשפנל המכח העד ןכ 14 .וצבר דדשת-לא קידצ הונל עשר בראת-לא 15 .הערב ולשכי םיעשרו םקו קידצ לופי עבש יכ 16 .ךבל לגי-לא ולשכבו חמשת-לא ךיביוא לפנב 17 .ופא וילעמ בישהו ויניעב ערו הוהי הארי-ןפ 18 .םיעשרב אנקת-לא םיערמב רחתת-לא 19 .ךעדי םיעשר רנ ערל תירחא היהת-אל יכ 20 .ברעתת-לא םינוש-םע ךלמו ינב הוהי-תא-ארי 21 .עדוי ימ םהינש דיפו םדיא םוקי םאתפ-יכ 22 .בוט-לב טפשמב םינפ-רכה םימכחל הלא-םג 23 .םימאל והומעזי םימע והבקי התא קידצ עשרל רמא 24 .בוט-תכרב אובת םהילעו םעני םיחיכומלו 25 .םיחכנ םירבד בישמ קשי םיתפש 26 .ךתיב תינבו רחא ךל הדשב הדתעו ךתכאלמ ץוחב ןכה 27 .ךיתפשב תיתפהו ךערב םנח-דע יהת-לא 28 .ולעפכ שיאל בישא ול-השעא ןכ יל-השע רשאכ רמאת-לא 29 .בל-רסח םדא םרכ-לעו יתרבע לצע-שיא הדש-לע 30 .הסרהנ וינבא רדגו םילרח וינפ וסכ םינשמק ולכ הלע הנהו 31 .רסומ יתחקל יתיאר יבל תישא יכנא הזחאו 32 .בכשל םידי קבח טעמ תומונת טעמ תונש טעמ 33 .ןגמ שיאכ ךירסחמו ךשיר ךלהתמ-אבו 34