Proverbs chapter 30 קרפ ילשמ .לכאו לאיתיאל לאיתיאל רבגה םאנ אשמה הקי-ןב רוגא ירבד 1 .יל םדא תניב-אלו שיאמ יכנא רעב יכ 2 .עדא םישדק תעדו המכח יתדמל-אלו 3 םיקה ימ הלמשב םימ-ררצ ימ וינפחב חור-ףסא ימ דריו םימש-הלע ימ 4 .עדת יכ ונב-םש-המו ומש-המ ץרא-יספא-לכ .וב םיסחל אוה ןגמ הפורצ הולא תרמא-לכ 5 .תבזכנו ךב חיכוי-ןפ וירבד-לע ףסות-לא 6 .תומא םרטב ינממ ענמת-לא ךתאמ יתלאש םיתש 7 .יקח םחל ינפירטה יל-ןתת-לא רשעו שאר ינממ קחרה בזכ-רבדו אוש 8 .יהלא םש יתשפתו יתבנגו שרוא-ןפו הוהי ימ יתרמאו יתשחכו עבשא ןפ 9 .תמשאו ךללקי-ןפ ונדא-לא דבע ןשלת-לא 10 .ךרבי אל ומא-תאו ללקי ויבא רוד 11 .ץחר אל ותאצמו ויניעב רוהט רוד 12 .ואשני ויפעפעו ויניע ומר-המ רוד 13 םינויבאו ץראמ םיינע לכאל ויתעלתמ תולכאמו וינש תוברח רוד 14 .םדאמ .ןוה ורמא-אל עברא הנעבשת אל הנה שולש בה בה תונב יתש הקולעל 15 .ןוה הרמא-אל שאו םימ העבש-אל ץרא םחר רצעו לואש 16 .רשנ-ינב הולכאיו לחנ-יברע הורקי םא-תהקיל זובתו באל געלת ןיע 17 .םיתעדי אל עבראו ינממ ואלפנ המה השלש 18 רבג ךרדו םי-בלב הינא-ךרד רוצ ילע שחנ ךרד םימשב רשנה ךרד 19 .המלעב .ןוא יתלעפ-אל הרמאו היפ התחמו הלכא תפאנמ השא ךרד ןכ 20 .תאש לכות-אל עברא תחתו ץרא הזגר שולש תחת 21 .םחל-עבשי יכ לבנו ךולמי יכ דבע-תחת 22 .התרבג שרית-יכ החפשו לעבת יכ האונש תחת 23 .םימכחמ םימכח המהו ץרא-ינטק םה העברא 24 .םמחל ץיקב וניכיו זע-אל םע םילמנה 25 .םתיב עלסב ומישיו םוצע-אל םע םינפש 26 .ולכ ץצח אציו הבראל ןיא ךלמ 27 .ךלמ ילכיהב איהו שפתת םידיב תיממש 28 .תכל יבטימ העבראו דעצ יביטימ המה השלש 29 .לכ-ינפמ בושי-אלו המהבב רובג שיל 30 .ומע םוקלא ךלמו שית-וא םינתמ ריזרז 31 .הפל די תומז-םאו אשנתהב תלבנ-םא 32 .ביר איצוי םיפא ץימו םד איצוי ףא-ץימו האמח איצוי בלח ץימ יכ 33