Proverbs chapter 31 קרפ ילשמ .ומא ותרסי-רשא אשמ ךלמ לאומל ירבד 1 .ירדנ-רב המו ינטב-רב-המו ירב-המ 2 .ןיכלמ תוחמל ךיכרדו ךליח םישנל ןתת-לא 3 .רכש וא םינזורלו ןיי-ותש םיכלמל לא לאומל םיכלמל לא 4 .ינע-ינב-לכ ןיד הנשיו קקחמ חכשיו התשי-ןפ 5 .שפנ ירמל ןייו דבואל רכש-ונת 6 .דוע-רכזי אל ולמעו ושיר חכשיו התשי 7 .ףולח ינב-לכ ןיד-לא םלאל ךיפ-חתפ 8 .ןויבאו ינע ןידו קדצ-טפש ךיפ-חתפ 9 .הרכמ םינינפמ קחרו אצמי ימ ליח-תשא 10 .רסחי אל ללשו הלעב בל הב חטב 11 .הייח ימי לכ ער-אלו בוט והתלמג 12 .היפכ ץפחב שעתו םיתשפו רמצ השרד 13 .המחל איבת קחרממ רחוס תוינאכ התיה 14 .היתרענל קחו התיבל ףרט ןתתו הליל דועב םקתו 15 .םרכ עטנ היפכ ירפמ והחקתו הדש הממז 16 .היתוערז ץמאתו הינתמ זועב הרגח 17 .הרנ לילב הבכי-אל הרחס בוט-יכ המעט 18 .ךלפ וכמת היפכו רושיכב החלש הידי 19 .ןויבאל החלש הידיו ינעל השרפ הפכ 20 .םינש שבל התיב-לכ יכ גלשמ התיבל ארית-אל 21 .השובל ןמגראו שש הל-התשע םידברמ 22 .ץרא-ינקז-םע ותבשב הלעב םירעשב עדונ 23 .ינענכל הנתנ רוגחו רכמתו התשע ןידס 24 .ןורחא םויל קחשתו השובל רדהו-זע 25 .הנושל-לע דסח-תרותו המכחב החתפ היפ 26 .לכאת אל תולצע םחלו התיב תוכילה היפוצ 27 .הללהיו הלעב הורשאיו הינב ומק 28 .הנלכ-לע תילע תאו ליח ושע תונב תובר 29 .ללהתת איה הוהי-תארי השא יפיה לבהו ןחה רקש 30 .הישעמ םירעשב הוללהיו הידי ירפמ הל-ונת 31