Psalms chapter 1 קרפ םילהת בשומבו דמע אל םיאטח ךרדבו םיעשר תצעב ךלה אל רשא שיאה-ירשא 1 .בשי אל םיצל .הלילו םמוי הגהי ותרותבו וצפח הוהי תרותב םא יכ 2 לכו לובי-אל והלעו ותעב ןתי וירפ רשא םימ יגלפ-לע לותש ץעכ היהו 3 .חילצי השעי-רשא .חור ונפדת-רשא ץמכ-םא יכ םיעשרה ןכ-אל 4 .םיקידצ תדעב םיאטחו טפשמב םיעשר ומקי-אל ןכ-לע 5 .דבאת םיעשר ךרדו םיקידצ ךרד הוהי עדוי-יכ 6