Psalms chapter 3 קרפ םילהת .ונב םולשבא ינפמ וחרבב דודל רומזמ 1 .ילע םימק םיבר ירצ ובר-המ הוהי 2 .הלס םיהלאב ול התעושי ןיא ישפנל םירמא םיבר 3 .ישאר םירמו ידובכ ידעב ןגמ הוהי התאו 4 .הלס ושדק רהמ יננעיו ארקא הוהי-לא ילוק 5 .ינכמסי הוהי יכ יתוציקה הנשיאו יתבכש ינא 6 .ילע ותש ביבס רשא םע תובברמ אריא-אל 7 .תרבש םיעשר ינש יחל יביא-לכ-תא תיכה-יכ יהלא ינעישוה הוהי המוק 8 .הלס ךתכרב ךמע-לע העושיה הוהיל 9