Psalms chapter 4 קרפ םילהת .דודל רומזמ תוניגנב חצנמל 1 .יתלפת עמשו יננח יל תבחרה רצב יקדצ יהלא יננע יארקב 2 .הלס בזכ ושקבת קיר ןובהאת המלכל ידובכ המ-דע שיא ינב 3 .וילא יארקב עמשי הוהי ול דיסח הוהי הלפה-יכ ועדו 4 .הלס ומדו םכבכשמ-לע םכבבלב ורמא ואטחת-לאו וזגר 5 .הוהי-לא וחטבו קדצ-יחבז וחבז 6 .הוהי ךינפ רוא ונילע-הסנ בוט ונארי-ימ םירמא םיבר 7 .ובר םשוריתו םנגד תעמ יבלב החמש התתנ 8 .ינבישות חטבל דדבל הוהי התא-יכ ןשיאו הבכשא ודחי םולשב 9