Psalms chapter 5 קרפ םילהת .דודל רומזמ תוליחנה-לא חצנמל 1 .יגיגה הניב הוהי הניזאה ירמא 2 .ללפתא ךילא-יכ יהלאו יכלמ יעוש לוקל הבישקה 3 .הפצאו ךל-ךרעא רקב ילוק עמשת רקב הוהי 4 .ער ךרגי אל התא עשר ץפח-לא אל יכ 5 .ןוא ילעפ-לכ תאנש ךיניע דגנל םיללוה ובציתי-אל 6 .הוהי בעתי המרמו םימד-שיא בזכ ירבד דבאת 7 .ךתאריב ךשדק-לכיה-לא הוחתשא ךתיב אובא ךדסח ברב ינאו 8 .ךכרד ינפל רשוה יררוש ןעמל ךתקדצב ינחנ הוהי 9 .ןוקילחי םנושל םנורג חותפ-רבק תווה םברק הנוכנ והיפב ןיא יכ 10 .ךב ורמ-יכ ומחידה םהיעשפ ברב םהיתוצעממ ולפי םיהלא םמישאה 11 .ךמש יבהא ךב וצלעיו ומילע ךסתו וננרי םלועל ךב יסוח-לכ וחמשיו 12 .ונרטעת ןוצר הנצכ הוהי קידצ ךרבת התא-יכ 13