Psalms chapter 6 קרפ םילהת .דודל רומזמ תינימשה-לע תוניגנב חצנמל 1 .ינרסית ךתמחב-לאו ינחיכות ךפאב-לא הוהי 2 .ימצע ולהבנ יכ הוהי ינאפר ינא ללמא יכ הוהי יננח 3 .יתמ-דע הוהי תאו דאמ הלהבנ ישפנו 4 .ךדסח ןעמל ינעישוה ישפנ הצלח הוהי הבוש 5 .ךל-הדוי ימ לואשב ךרכז תומב ןיא יכ 6 .הסמא ישרע יתעמדב יתטמ הליל-לכב החשא יתחנאב יתעגי 7 .יררוצ-לכב הקתע יניע סעכמ הששע 8 .ייכב לוק הוהי עמש-יכ ןוא ילעפ-לכ ינממ ורוס 9 .חקי יתלפת הוהי יתנחת הוהי עמש 10 .עגר ושבי ובשי יביא-לכ דאמ ולהביו ושבי 11