Psalms chapter 8 קרפ םילהת .דודל רומזמ תיתגה-לע חצנמל 1 .םימשה-לע ךדוה הנת רשא ץראה-לכב ךמש רידא-המ ונינדא הוהי 2 .םקנתמו ביוא תיבשהל ךיררוצ ןעמל זע תדסי םיקניו םיללוע יפמ 3 .התננוכ רשא םיבכוכו חרי ךיתעבצא ישעמ ךימש הארא-יכ 4 .ונדקפת יכ םדא-ןבו ונרכזת-יכ שונא-המ 5 .והרטעת רדהו דובכו םיהלאמ טעמ והרסחתו 6 .וילגר-תחת התש לכ ךידי ישעמב והלישמת 7 .ידש תומהב םגו םלכ םיפלאו הנצ 8 .םימי תוחרא רבע םיה יגדו םימש רופצ 9 .ץראה-לכב ךמש רידא-המ ונינדא הוהי 10