Psalms chapter 9 קרפ םילהת .דודל רומזמ ןבל תומלע חצנמל 1 .ךיתואלפנ-לכ הרפסא יבל-לכב הוהי הדוא 2 .ןוילע ךמש הרמזא ךב הצלעאו החמשא 3 .ךינפמ ודבאיו ולשכי רוחא יביוא-בושב 4 .קדצ טפוש אסכל תבשי ינידו יטפשמ תישע-יכ 5 .דעו םלועל תיחמ םמש עשר תדבא םיוג תרעג 6 .המה םרכז דבא תשתנ םירעו חצנל תוברח ומת ביואה 7 .ואסכ טפשמל ןנוכ בשי םלועל הוהיו 8 .םירשימב םימאל ןידי קדצב לבת-טפשי אוהו 9 .הרצב תותעל בגשמ ךדל בגשמ הוהי יהיו 10 .הוהי ךישרד תבזע-אל יכ ךמש יעדוי ךב וחטביו 11 .ויתולילע םימעב ודיגה ןויצ בשי הוהיל ורמז 12 .םיינע תקעצ חכש-אל רכז םתוא םימד שרד-יכ 13 .תומ ירעשמ יממורמ יאנשמ יינע האר הוהי ינננח 14 .ךתעושיב הליגא ןויצ-תב ירעשב ךיתלהת-לכ הרפסא ןעמל 15 .םלגר הדכלנ ונמט וז-תשרב ושע תחשב םיוג ועבט 16 .הלס ןויגה עשר שקונ ויפכ לעפב השע טפשמ הוהי עדונ 17 .םיהלא יחכש םיוג-לכ הלואשל םיעשר ובושי 18 .דעל דבאת םיונע תוקת ןויבא חכשי חצנל אל יכ 19 .ךינפ-לע םיוג וטפשי שונא זעי-לא הוהי המוק 20 .הלס המה שונא םיוג ועדי םהל הרומ הוהי התיש 21