Psalms chapter 10 קרפ םילהת .הרצב תותעל םילעת קוחרב דמעת הוהי המל 1 .ובשח וז תומזמב ושפתי ינע קלדי עשר תואגב 2 .הוהי ץאנ ךרב עצבו ושפנ תואת-לע עשר ללה-יכ 3 .ויתומזמ-לכ םיהלא ןיא שרדי-לב ופא הבגכ עשר 4 .םהב חיפי ויררוצ-לכ ודגנמ ךיטפשמ םורמ תע-לכב וכרד וליחי 5 .ערב-אל רשא רדו רדל טומא-לב ובלב רמא 6 .ןואו למע ונושל תחת ךתו תומרמו אלמ והיפ הלא 7 .ונפצי הכלחל ויניע יקנ גרהי םירתסמב םירצח בראמב בשי 8 .ותשרב וכשמב ינע ףטחי ינע ףוטחל בראי הכסב היראכ רתסמב בראי 9 .םיאכלח וימוצעב לפנו חשי הכדו 10 .חצנל האר-לב וינפ ריתסה לא חכש ובלב רמא 11 .םיינע חכשת-לא ךדי אשנ לא הוהי המוק 12 .שרדת אל ובלב רמא םיהלא עשר ץאנ המ-לע 13 התא םותי הכלח בזעי ךילע ךדיב תתל טיבת סעכו למע התא-יכ התאר 14 .רזוע תייה .אצמת-לב ועשר-שורדת ערו עשר עורז רבש 15 .וצראמ םיוג ודבא דעו םלוע ךלמ הוהי 16 .ךנזא בישקת םבל ןיכת הוהי תעמש םיונע תואת 17 .ץראה-ןמ שונא ץרעל דוע ףיסוי-לב ךדו םותי טפשל 18