Psalms chapter 11 קרפ םילהת .רופצ םכרה ודונ ישפנל ורמאת ךיא יתיסח הוהיב דודל חצנמל 1 -ירשיל לפא-ומב תוריל רתי-לע םצח וננוכ תשק ןוכרדי םיעשרה הנה יכ 2 .בל .לעפ-המ קידצ ןוסרהי תותשה יכ 3 ינב ונחבי ויפעפע וזחי ויניע ואסכ םימשב הוהי ושדק לכיהב הוהי 4 .םדא .ושפנ האנש סמח בהאו עשרו ןחבי קידצ הוהי 5 .םסוכ תנמ תופעלז חורו תירפגו שא םיחפ םיעשר-לע רטמי 6 .ומינפ וזחי רשי בהא תוקדצ הוהי קידצ-יכ 7