Psalms chapter 14 קרפ םילהת -השע ןיא הלילע וביעתה ותיחשה םיהלא ןיא ובלב לבנ רמא דודל חצנמל 1 .בוט .םיהלא-תא שרד ליכשמ שיה תוארל םדא-ינב-לע ףיקשה םימשמ הוהי 2 .דחא-םג ןיא בוט-השע ןיא וחלאנ ודחי רס לכה 3 .וארק אל הוהי םחל ולכא ימע ילכא ןוא ילעפ-לכ ועדי אלה 4 .קידצ רודב םיהלא-יכ דחפ ודחפ םש 5 .והסחמ הוהי יכ ושיבת ינע-תצע 6 חמשי בקעי לגי ומע תובש הוהי בושב לארשי תעושי ןויצמ ןתי ימ 7 .לארשי