Psalms chapter 16 קרפ םילהת .ךב יתיסח-יכ לא ינרמש דודל םתכמ 1 .ךילע-לב יתבוט התא ינדא הוהיל תרמא 2 .םב-יצפח-לכ ירידאו המה ץראב-רשא םישודקל 3 -לע םתומש-תא אשא-לבו םדמ םהיכסנ ךיסא-לב ורהמ רחא םתובצע וברי 4 .יתפש .ילרוג ךימות התא יסוכו יקלח-תנמ הוהי 5 .ילע הרפש תלחנ-ףא םימענב יל-ולפנ םילבח 6 .יתוילכ ינורסי תוליל-ףא ינצעי רשא הוהי-תא ךרבא 7 .טומא-לב ינימימ יכ דימת ידגנל הוהי יתיוש 8 .חטבל ןכשי ירשב-ףא ידובכ לגיו יבל חמש ןכל 9 .תחש תוארל ךדיסח ןתת-אל לואשל ישפנ בזעת-אל יכ 10 .חצנ ךנימיב תומענ ךינפ-תא תוחמש עבש םייח חרא ינעידות 11