Psalms chapter 17 קרפ םילהת יתפש אלב יתלפת הניזאה יתנר הבישקה קדצ הוהי העמש דודל הלפת 1 .המרמ .םירשימ הניזחת ךיניע אצי יטפשמ ךינפלמ 2 .יפ-רבעי-לב יתמז אצמת-לב ינתפרצ הליל תדקפ יבל תנחב 3 .ץירפ תוחרא יתרמש ינא ךיתפש רבדב םדא תולעפל 4 .ימעפ וטומנ-לב ךיתולגעמב ירשא ךמת 5 .יתרמא עמש יל ךנזא-טה לא יננעת-יכ ךיתארק-ינא 6 .ךנימיב םיממוקתממ םיסוח עישומ ךידסח הלפה 7 .ינריתסת ךיפנכ לצב ןיע-תב ןושיאכ ינרמש 8 .ילע ופיקי שפנב יביא ינודש וז םיעשר ינפמ 9 .תואגב ורבד ומיפ ורגס ומבלח 10 .ץראב תוטנל ותישי םהיניע ינובבס התע ונירשא 11 .םירתסמב בשי ריפככו ףורטל ףוסכי היראכ ונימד 12 .ךברח עשרמ ישפנ הטלפ והעירכה וינפ המדק הוהי המוק 13 ועבשי םנטב אלמת ךניפצו םייחב םקלח דלחמ םיתממ הוהי ךדי םיתממ 14 .םהיללועל םרתי וחינהו םינב .ךתנומת ץיקהב העבשא ךינפ הזחא קדצב ינא 15