Psalms chapter 18 קרפ םילהת םויב תאזה הרישה ירבד-תא הוהיל רבד רשא דודל הוהי דבעל חצנמל 1 .לואש דימו ויביא-לכ ףכמ ותוא הוהי-ליצה .יקזח הוהי ךמחרא רמאיו 2 יעשי-ןרקו ינגמ וב-הסחא ירוצ ילא יטלפמו יתדוצמו יעלס הוהי 3 .יבגשמ .עשוא יביא-ןמו הוהי ארקא ללהמ 4 .ינותעבי לעילב ילחנו תומ-ילבח ינופפא 5 .תומ ישקומ ינומדק ינובבס לואש ילבח 6 וינפל יתעושו ילוק ולכיהמ עמשי עושא יהלא-לאו הוהי ארקא יל-רצב 7 .וינזאב אובת .ול הרח-יכ ושעגתיו וזגרי םירה ידסומו ץראה שערתו שעגתו 8 .ונממ ורעב םילחג לכאת ויפמ-שאו ופאב ןשע הלע 9 .וילגר תחת לפרעו דריו םימש טיו 10 .חור-יפנכ-לע אדיו ףעיו בורכ-לע בכריו 11 .םיקחש יבע םימ-תכשח ותכס ויתוביבס ורתס ךשח תשי 12 .שא-ילחגו דרב ורבע ויבע ודגנ הגנמ 13 .שא-ילחגו דרב ולק ןתי ןוילעו הוהי םימשב םעריו 14 .םמהיו בר םיקרבו םציפיו ויצח חלשיו 15 .ךפא חור תמשנמ הוהי ךתרעגמ לבת תודסומ ולגיו םימ יקיפא ואריו 16 .םיבר םיממ ינשמי ינחקי םורממ חלשי 17 .ינממ וצמא-יכ יאנשמו זע יביאמ ינליצי 18 .יל ןעשמל הוהי-יהיו ידיא-םויב ינומדקי 19 .יב ץפח יכ ינצלחי בחרמל ינאיצויו 20 .יל בישי ידי רבכ יקדצכ הוהי ינלמגי 21 .יהלאמ יתעשר-אלו הוהי יכרד יתרמש-יכ 22 .ינמ ריסא-אל ויתקחו ידגנל ויטפשמ-לכ יכ 23 .ינועמ רמתשאו ומע םימת יהאו 24 .ויניע דגנל ידי רבכ יקדצכ יל הוהי-בשיו 25 .םמתת םימת רבג-םע דסחתת דיסח-םע 26 .לתפתת שקע-םעו ררבתת רבנ-םע 27 .ליפשת תומר םיניעו עישות ינע-םע התא-יכ 28 .יכשח היגי יהלא הוהי ירנ ריאת התא-יכ 29 .רוש-גלדא יהלאבו דודג ץרא ךב-יכ 30 .וב םיסחה לכל אוה ןגמ הפורצ הוהי-תרמא וכרד םימת לאה 31 .וניהלא יתלוז רוצ ימו הוהי ידעלבמ הולא ימ יכ 32 .יכרד םימת ןתיו ליח ינרזאמה לאה 33 .ינדימעי יתמב לעו תוליאכ ילגר הושמ 34 .יתעורז השוחנ-תשק התחנו המחלמל ידי דמלמ 35 .ינברת ךתונעו ינדעסת ךנימיו ךעשי ןגמ יל-ןתתו 36 .ילסרק ודעמ אלו יתחת ידעצ ביחרת 37 .םתולכ-דע בושא-אלו םגישאו יביוא ףודרא 38 .ילגר תחת ולפי םוק ולכי-אלו םצחמא 39 .יתחת ימק עירכת המחלמל ליח ינרזאתו 40 .םתימצא יאנשמו ףרע יל התתנ יביאו 41 .םנע אלו הוהי-לע עישומ-ןיאו ועושי 42 .םקירא תוצוח טיטכ חור-ינפ-לע רפעכ םקחשאו 43 .ינודבעי יתעדי-אל םע םיוג שארל ינמישת םע יבירמ ינטלפת 44 .יל-ושחכי רכנ-ינב יל ועמשי ןזא עמשל 45 .םהיתורגסממ וגרחיו ולבי רכנ-ינב 46 .יעשי יהולא םוריו ירוצ ךורבו הוהי-יח 47 .יתחת םימע רבדיו יל תומקנ ןתונה לאה 48 .ינליצת סמח שיאמ ינממורת ימק-ןמ ףא יביאמ יטלפמ 49 .הרמזא ךמשלו הוהי םיוגב ךדוא ןכ-לע 50 .םלוע-דע וערזלו דודל וחישמל דסח השעו וכלמ תועושי לדגמ 51