Psalms chapter 19 קרפ םילהת .דודל רומזמ חצנמל 1 .עיקרה דיגמ וידי השעמו לא-דובכ םירפסמ םימשה 2 .תעד-הוחי הלילל הלילו רמא עיבי םויל םוי 3 .םלוק עמשנ ילב םירבד ןיאו רמא-ןיא 4 .םהב להא-םש שמשל םהילמ לבת הצקבו םוק אצי ץראה-לכב 5 .חרא ץורל רובגכ שישי ותפחמ אצי ןתחכ אוהו 6 .ותמחמ רתסנ ןיאו םתוצק-לע ותפוקתו ואצומ םימשה הצקמ 7 .יתפ תמיכחמ הנמאנ הוהי תודע שפנ תבישמ המימת הוהי תרות 8 .םיניע תריאמ הרב הוהי תוצמ בל-יחמשמ םירשי הוהי ידוקפ 9 .ודחי וקדצ תמא הוהי-יטפשמ דעל תדמוע הרוהט הוהי תארי 10 .םיפוצ תפנו שבדמ םיקותמו בר זפמו בהזמ םידמחנה 11 .בר בקע םרמשב םהב רהזנ ךדבע-םג 12 .ינקנ תורתסנמ ןיבי-ימ תואיגש 13 .בר עשפמ יתיקנו םתיא זא יב-ולשמי-לא ךדבע ךשח םידזמ םג 14 .ילאגו ירוצ הוהי ךינפל יבל ןויגהו יפ-ירמא ןוצרל ויהי 15