Psalms chapter 21 קרפ םילהת .דודל רומזמ חצנמל 1 .דאמ ליגי-המ ךתעושיבו ךלמ-חמשי ךזעב הוהי 2 .הלס תענמ-לב ויתפש תשראו ול התתנ ובל תואת 3 .זפ תרטע ושארל תישת בוט תוכרב ונמדקת-יכ 4 .דעו םלוע םימי ךרא ול התתנ ךממ לאש םייח 5 .וילע הושת רדהו דוה ךתעושיב ודובכ לודג 6 .ךינפ-תא החמשב והדחת דעל תוכרב והתישת-יכ 7 .טומי-לב ןוילע דסחבו הוהיב חטב ךלמה-יכ 8 .ךיאנש אצמת ךנימי ךיביא-לכל ךדי אצמת 9 .שא םלכאתו םעלבי ופאב הוהי ךינפ תעל שא רונתכ ומתישת 10 .םדא ינבמ םערזו דבאת ץראמ ומירפ 11 .ולכוי-לב המזמ ובשח הער ךילע וטנ-יכ 12 .םהינפ-לע ןנוכת ךירתימב םכש ומתישת יכ 13 .ךתרובג הרמזנו הרישנ ךזעב הוהי המור 14