Psalms chapter 22 קרפ םילהת .דודל רומזמ רחשה תליא-לע חצנמל 1 .יתגאש ירבד יתעושימ קוחר ינתבזע המל ילא ילא 2 .יל הימוד-אלו הלילו הנעת אלו םמוי ארקא יהלא 3 .לארשי תולהת בשוי שודק התאו 4 .ומטלפתו וחטב וניתבא וחטב ךב 5 .ושוב-אלו וחטב ךב וטלמנו וקעז ךילא 6 .םע יוזבו םדא תפרח שיא-אלו תעלות יכנאו 7 .שאר ועיני הפשב וריטפי יל וגעלי יאר-לכ 8 .וב ץפח יכ והליצי והטלפי הוהי-לא לג 9 .ימא ידש-לע יחיטבמ ןטבמ יחג התא-יכ 10 .התא ילא ימא ןטבמ םחרמ יתכלשה ךילע 11 .רזוע ןיא-יכ הבורק הרצ-יכ ינממ קחרת-לא 12 .ינורתכ ןשב יריבא םיבר םירפ ינובבס 13 .גאשו ףרט הירא םהיפ ילע וצפ 14 .יעמ ךותב סמנ גנודכ יבל היה יתומצע-לכ ודרפתהו יתכפשנ םימכ 15 .ינתפשת תומ-רפעלו יחוקלמ קבדמ ינושלו יחכ שרחכ שבי 16 .ילגרו ידי יראכ ינופיקה םיערמ תדע םיבלכ ינובבס יכ 17 .יב-וארי וטיבי המה יתומצע-לכ רפסא 18 .לרוג וליפי ישובל-לעו םהל ידגב וקלחי 19 .השוח יתרזעל יתוליא קחרת-לא הוהי התאו 20 .יתדיחי בלכ-דימ ישפנ ברחמ הליצה 21 .ינתינע םימר ינרקמו הירא יפמ ינעישוה 22 .ךללהא להק ךותב יחאל ךמש הרפסא 23 .לארשי ערז-לכ ונממ ורוגו והודבכ בקעי ערז-לכ והוללה הוהי יארי 24 וילא ועושבו ונממ וינפ ריתסה-אלו ינע תונע ץקש אלו הזב-אל יכ 25 .עמש .ויארי דגנ םלשא ירדנ בר להקב יתלהת ךתאמ 26 .דעל םכבבל יחי וישרד הוהי וללהי ועבשיו םיונע ולכאי 27 תוחפשמ-לכ ךינפל ווחתשיו ץרא-יספא-לכ הוהי-לא ובשיו ורכזי 28 .םיוג .םיוגב לשמו הכולמה הוהיל יכ 29 אל ושפנו רפע ידרוי-לכ וערכי וינפל ץרא-ינשד-לכ ווחתשיו ולכא 30 .היח .רודל ינדאל רפסי ונדבעי ערז 31 .השע יכ דלונ םעל ותקדצ ודיגיו ואבי 32