Psalms chapter 24 קרפ םילהת .הב יבשיו לבת האולמו ץראה הוהיל רומזמ דודל 1 .הננוכי תורהנ-לעו הדסי םימי-לע אוה-יכ 2 .ושדק םוקמב םוקי-ימו הוהי-רהב הלעי-ימ 3 .המרמל עבשנ אלו ישפנ אושל אשנ-אל רשא בבל-רבו םיפכ יקנ 4 .ועשי יהלאמ הקדצו הוהי תאמ הכרב אשי 5 .הלס בקעי ךינפ ישקבמ ושרד רוד הז 6 .דובכה ךלמ אוביו םלוע יחתפ ואשנהו םכישאר םירעש ואש 7 .המחלמ רובג הוהי רובגו זוזע הוהי דובכה ךלמ הז ימ 8 .דובכה ךלמ אביו םלוע יחתפ ואשו םכישאר םירעש ואש 9 .הלס דובכה ךלמ אוה תואבצ הוהי דובכה ךלמ הז אוה ימ 10