Psalms chapter 25 קרפ םילהת .אשא ישפנ הוהי ךילא דודל 1 .יל יביא וצלעי-לא השובא-לא יתחטב ךב יהלא 2 .םקיר םידגובה ושבי ושבי אל ךיוק-לכ םג 3 .ינדמל ךיתוחרא ינעידוה הוהי ךיכרד 4 .םויה-לכ יתיוק ךתוא יעשי יהלא התא-יכ ינדמלו ךתמאב ינכירדה 5 .המה םלועמ יכ ךידסחו הוהי ךימחר-רכז 6 .הוהי ךבוט ןעמל התא-יל-רכז ךדסחכ רכזת-לא יעשפו ירוענ תואטח 7 .ךרדב םיאטח הרוי ןכ-לע הוהי רשיו-בוט 8 .וכרד םיונע דמליו טפשמב םיונע ךרדי 9 .ויתדעו ותירב ירצנל תמאו דסח הוהי תוחרא-לכ 10 .אוה-בר יכ ינועל תחלסו הוהי ךמש-ןעמל 11 .רחבי ךרדב ונרוי הוהי ארי שיאה הז-ימ 12 .ץרא שריי וערזו ןילת בוטב ושפנ 13 .םעידוהל ותירבו ויאריל הוהי דוס 14 .ילגר תשרמ איצוי-אוה יכ הוהי-לא דימת יניע 15 .ינא ינעו דיחי-יכ יננחו ילא-הנפ 16 .ינאיצוה יתוקוצממ וביחרה יבבל תורצ 17 .יתואטח-לכל אשו ילמעו יינע האר 18 .ינואנש סמח תאנשו ובר-יכ יביוא-האר 19 .ךב יתיסח-יכ שובא-לא ינליצהו ישפנ הרמש 20 .ךיתיוק יכ ינורצי רשיו-םת 21 .ויתורצ לכמ לארשי-תא םיהלא הדפ 22