Psalms chapter 27 קרפ םילהת .דחפא יממ ייח-זועמ הוהי אריא יממ יעשיו ירוא הוהי דודל 1 .ולפנו ולשכ המה יל יביאו ירצ ירשב-תא לכאל םיערמ ילע ברקב 2 .חטוב ינא תאזב המחלמ ילע םוקת-םא יבל אריי-אל הנחמ ילע הנחת-םא 3 תוזחל ייח ימי-לכ הוהי-תיבב יתבש שקבא התוא הוהי-תאמ יתלאש תחא 4 .ולכיהב רקבלו הוהי-םענב .ינממורי רוצב ולהא רתסב ינרתסי הער םויב הכסב יננפצי יכ 5 הרישא העורת יחבז ולהאב החבזאו יתוביבס יביא לע ישאר םורי התעו 6 .הוהיל הרמזאו .יננעו יננחו ארקא ילוק הוהי-עמש 7 .שקבא הוהי ךינפ-תא ינפ ושקב יבל רמא ךל 8 -לאו ינשטת-לא תייה יתרזע ךדבע ףאב-טת-לא ינממ ךינפ רתסת-לא 9 .יעשי יהלא ינבזעת .ינפסאי הוהיו ינובזע ימאו יבא-יכ 10 .יררוש ןעמל רושימ חראב ינחנו ךכרד הוהי ינרוה 11 .סמח חפיו רקש-ידע יב-ומק יכ ירצ שפנב יננתת-לא 12 .םייח ץראב הוהי-בוטב תוארל יתנמאה אלול 13 .הוהי-לא הוקו ךבל ץמאיו קזח הוהי-לא הוק 14