Psalms chapter 28 קרפ םילהת -םע יתלשמנו ינממ השחת-ןפ ינממ שרחת-לא ירוצ ארקא הוהי ךילא דודל 1 .רוב ידרוי .ךשדק ריבד-לא ידי יאשנב ךילא יעושב ינונחת לוק עמש 2 הערו םהיער-םע םולש ירבד ןוא ילעפ-םעו םיעשר-םע ינכשמת-לא 3 .םבבלב .םהל םלומג בשה םהל ןת םהידי השעמכ םהיללעמ ערכו םלעפכ םהל-ןת 4 .םנבי אלו םסרהי וידי השעמ-לאו הוהי תלעפ-לא וניבי אל יכ 5 .ינונחת לוק עמש-יכ הוהי ךורב 6 .ונדוהא ירישמו יבל זלעיו יתרזענו יבל חטב וב ינגמו יזע הוהי 7 .אוה וחישמ תועושי זועמו ומל-זע הוהי 8 .םלועה-דע םאשנו םערו ךתלחנ-תא ךרבו ךמע-תא העישוה 9