Psalms chapter 29 קרפ םילהת .זעו דובכ הוהיל ובה םילא ינב הוהיל ובה דודל רומזמ 1 .שדק-תרדהב הוהיל ווחתשה ומש דובכ הוהיל ובה 2 .םיבר םימ-לע הוהי םיערה דובכה-לא םימה-לע הוהי לוק 3 .רדהב הוהי לוק חכב הוהי-לוק 4 .ןונבלה יזרא-תא הוהי רבשיו םיזרא רבש הוהי לוק 5 .םימאר-ןב ומכ ןירשו ןונבל לגע-ומכ םדיקריו 6 .שא תובהל בצח הוהי-לוק 7 .שדק רבדמ הוהי ליחי רבדמ ליחי הוהי לוק 8 .דובכ רמא ולכ ולכיהבו תורעי ףשחיו תוליא ללוחי הוהי לוק 9 .םלועל ךלמ הוהי בשיו בשי לובמל הוהי 10 .םולשב ומע-תא ךרבי הוהי ןתי ומעל זע הוהי 11