Psalms chapter 30 קרפ םילהת .דודל תיבה תכנח-ריש רומזמ 1 .יל יביא תחמש-אלו ינתילד יכ הוהי ךממורא 2 .ינאפרתו ךילא יתעוש יהלא הוהי 3 .רוב-ידרוימ ינתייח ישפנ לואש-ןמ תילעה הוהי 4 .ושדק רכזל ודוהו וידיסח הוהיל ורמז 5 .הנר רקבלו יכב ןילי ברעב ונוצרב םייח ופאב עגר יכ 6 .םלועל טומא-לב יולשב יתרמא ינאו 7 .להבנ יתייה ךינפ תרתסה זע יררהל התדמעה ךנוצרב הוהי 8 .ןנחתא ינדא-לאו ארקא הוהי ךילא 9 .ךתמא דיגיה רפע ךדויה תחש-לא יתדרב ימדב עצב-המ 10 .יל רזע-היה הוהי יננחו הוהי-עמש 11 .החמש ינרזאתו יקש תחתפ יל לוחמל ידפסמ תכפה 12 .ךדוא םלועל יהלא הוהי םדי אלו דובכ ךרמזי ןעמל 13