Psalms chapter 31 קרפ םילהת .דודל רומזמ חצנמל 1 .ינטלפ ךתקדצב םלועל השובא-לא יתיסח הוהי ךב 2 תודוצמ תיבל זועמ-רוצל יל היה ינליצה הרהמ ךנזא ילא הטה 3 .ינעישוהל .ינלהנתו ינחנת ךמש ןעמלו התא יתדוצמו יעלס-יכ 4 .יזועמ התא-יכ יל ונמט וז תשרמ ינאיצות 5 .תמא לא הוהי יתוא התידפ יחור דיקפא ךדיב 6 .יתחטב הוהי-לא ינאו אוש-ילבה םירמשה יתאנש 7 .ישפנ תורצב תעדי יינע-תא תיאר רשא ךדסחב החמשאו הליגא 8 .ילגר בחרמב תדמעה ביוא-דיב ינתרגסה אלו 9 .ינטבו ישפנ יניע סעכב הששע יל-רצ יכ הוהי יננח 10 .וששע ימצעו יחכ ינועב לשכ החנאב יתונשו ייח ןוגיב ולכ יכ 11 ודדנ ץוחב יאר יעדימל דחפו דאמ ינכשלו הפרח יתייה יררצ-לכמ 12 .ינממ .דבא ילככ יתייה בלמ תמכ יתחכשנ 13 .וממז ישפנ תחקל ילע דחי םדסוהב ביבסמ רוגמ םיבר תבד יתעמש יכ 14 .התא יהלא יתרמא הוהי יתחטב ךילע ינאו 15 .יפדרמו יביוא-דימ ינליצה יתתע ךדיב 16 .ךדסחב ינעישוה ךדבע-לע ךינפ הריאה 17 .לואשל ומדי םיעשר ושבי ךיתארק יכ השובא-לא הוהי 18 .זובו הואגב קתע קידצ-לע תורבדה רקש יתפש הנמלאת 19 .םדא ינב דגנ ךב םיסחל תלעפ ךיאריל תנפצ-רשא ךבוט-בר המ 20 .תונשל בירמ הכסב םנפצת שיא יסכרמ ךינפ רתסב םריתסת 21 .רוצמ ריעב יל ודסח אילפה יכ הוהי ךורב 22 יעושב ינונחת לוק תעמש ןכא ךיניע דגנמ יתזרגנ יזפחב יתרמא ינאו 23 .ךילא השע רתי-לע םלשמו הוהי רצנ םינומא וידיסח-לכ הוהי-תא ובהא 24 .הואג .הוהיל םילחימה-לכ םכבבל ץמאיו וקזח 25