Psalms chapter 33 קרפ םילהת .הלהת הואנ םירשיל הוהיב םיקידצ וננר 1 .ול-ורמז רושע לבנב רונכב הוהיל ודוה 2 .העורתב ןגנ וביטיה שדח ריש ול-וריש 3 .הנומאב והשעמ-לכו הוהי-רבד רשי-יכ 4 .ץראה האלמ הוהי דסח טפשמו הקדצ בהא 5 .םאבצ-לכ ויפ חורבו ושענ םימש הוהי רבדב 6 .תומוהת תורצאב ןתנ םיה ימ דנכ סנכ 7 .לבת יבשי-לכ ורוגי ונממ ץראה-לכ הוהימ ואריי 8 .דמעיו הוצ-אוה יהיו רמא אוה יכ 9 .םימע תובשחמ אינה םיוג-תצע ריפה הוהי 10 .רדו רדל ובל תובשחמ דמעת םלועל הוהי תצע 11 .ול הלחנל רחב םעה ויהלא הוהי-רשא יוגה ירשא 12 .םדאה ינב-לכ-תא האר הוהי טיבה םימשמ 13 .ץראה יבשי-לכ לא חיגשה ותבש-ןוכממ 14 .םהישעמ-לכ-לא ןיבמה םבל דחי רציה 15 .חכ-ברב לצני-אל רובג ליח-ברב עשונ ךלמה-ןיא 16 .טלמי אל וליח ברבו העושתל סוסה רקש 17 .ודסחל םילחימל ויארי-לא הוהי ןיע הנה 18 .בערב םתויחלו םשפנ תוממ ליצהל 19 .אוה וננגמו ונרזע הוהיל התכח ונשפנ 20 .ונחטב ושדק םשב יכ ונבל חמשי וב-יכ 21 .ךל ונלחי רשאכ ונילע הוהי ךדסח-יהי 22