Psalms chapter 34 קרפ םילהת .ךליו והשרגיו ךלמיבא ינפל ומעט-תא ותונשב דודל 1 .יפב ותלהת דימת תע-לכב הוהי-תא הכרבא 2 .וחמשיו םיונע ועמשי ישפנ ללהתת הוהיב 3 .ודחי ומש הממורנו יתא הוהיל ולדג 4 .ינליצה יתורוגמ-לכמו יננעו הוהי-תא יתשרד 5 .ורפחי-לא םהינפו ורהנו וילא וטיבה 6 .ועישוה ויתורצ-לכמו עמש הוהיו ארק ינע הז 7 .םצלחיו ויאריל ביבס הוהי-ךאלמ הנח 8 .וב-הסחי רבגה ירשא הוהי בוט-יכ וארו ומעט 9 .ויאריל רוסחמ ןיא-יכ וישדק הוהי-תא וארי 10 .בוט-לכ ורסחי-אל הוהי ישרדו ובערו ושר םיריפכ 11 .םכדמלא הוהי תארי יל-ועמש םינב-וכל 12 .בוט תוארל םימי בהא םייח ץפחה שיאה-ימ 13 .המרמ רבדמ ךיתפשו ערמ ךנושל רצנ 14 .והפדרו םולש שקב בוט-השעו ערמ רוס 15 .םתעוש-לא וינזאו םיקידצ-לא הוהי יניע 16 .םרכז ץראמ תירכהל ער ישעב הוהי ינפ 17 .םליצה םתורצ-לכמו עמש הוהיו וקעצ 18 .עישוי חור-יאכד-תאו בל-ירבשנל הוהי בורק 19 .הוהי ונליצי םלכמו קידצ תוער תובר 20 .הרבשנ אל הנהמ תחא ויתומצע-לכ רמש 21 .ומשאי קידצ יאנשו הער עשר תתומת 22 .וב םיסחה-לכ ומשאי אלו וידבע שפנ הוהי הדופ 23