Psalms chapter 35 קרפ םילהת .ימחל-תא םחל יבירי-תא הוהי הביר דודל 1 .יתרזעב המוקו הנצו ןגמ קזחה 2 .ינא ךתעשי ישפנל רמא יפדר תארקל רגסו תינח קרהו 3 .יתער יבשח ורפחיו רוחא וגסי ישפנ ישקבמ ומלכיו ושבי 4 .החוד הוהי ךאלמו חור-ינפל ץמכ ויהי 5 .םפדר הוהי ךאלמו תוקלקלחו ךשח םכרד-יהי 6 .ישפנל ורפח םנח םתשר תחש יל-ונמט םנח-יכ 7 .הב-לפי האושב ודכלת ןמט-רשא ותשרו עדי-אל האוש והאובת 8 .ותעושיב שישת הוהיב ליגת ישפנו 9 ןויבאו ינעו ונממ קזחמ ינע ליצמ ךומכ ימ הוהי הנרמאת יתומצע לכ 10 .ולזגמ .ינולאשי יתעדי-אל רשא סמח ידע ןומוקי 11 .ישפנל לוכש הבוט תחת הער ינומלשי 12 .בושת יקיח-לע יתלפתו ישפנ םוצב יתינע קש ישובל םתולחב ינאו 13 .יתוחש רדק םא-לבאכ יתכלהתה יל חאכ-ערכ 14 .ומד-אלו וערק יתעדי אלו םיכנ ילע ופסאנ ופסאנו וחמש יעלצבו 15 .ומינש ילע קרח גועמ יגעל יפנחב 16 .יתדיחי םיריפכמ םהיאשמ ישפנ הבישה הארת המכ ינדא 17 .ךללהא םוצע םעב בר להקב ךדוא 18 .ןיע-וצרקי םנח יאנש רקש יביא יל-וחמשי-לא 19 .ןובשחי תומרמ ירבד ץרא-יעגר לעו ורבדי םולש אל יכ 20 .וניניע התאר חאה חאה ורמא םהיפ ילע וביחריו 21 .ינממ קחרת-לא ינדא שרחת-לא הוהי התיאר 22 .יבירל ינדאו יהלא יטפשמל הציקהו הריעה 23 .יל-וחמשי-לאו יהלא הוהי ךקדצכ ינטפש 24 .והונעלב ורמאי-לא ונשפנ חאה םבלב ורמאי-לא 25 .ילע םילידגמה המלכו תשב-ושבלי יתער יחמש ודחי ורפחיו ושבי 26 .ודבע םולש ץפחה הוהי לדגי דימת ורמאיו יקדצ יצפח וחמשיו ונרי 27 .ךתלהת םויה-לכ ךקדצ הגהת ינושלו 28