Psalms chapter 38 קרפ םילהת .ריכזהל דודל רומזמ 1 .ינרסית ךתמחבו ינחיכות ךפצקב-לא הוהי 2 .ךדי ילע תחנתו יב ותחנ ךיצח-יכ 3 .יתאטח ינפמ ימצעב םולש-ןיא ךמעז ינפמ ירשבב םתמ-ןיא 4 .ינממ ודבכי דבכ אשמכ ישאר ורבע יתנוע יכ 5 .יתלוא ינפמ יתרובח וקמנ ושיאבה 6 .יתכלה רדק םויה-לכ דאמ-דע יתחש יתיוענ 7 .ירשבב םתמ ןיאו הלקנ ואלמ ילסכ-יכ 8 .יבל תמהנמ יתגאש דאמ-דע יתיכדנו יתוגופנ 9 .הרתסנ-אל ךממ יתחנאו יתואת-לכ ךדגנ ינדא 10 .יתא ןיא םה-םג יניע-רואו יחכ ינבזע רחרחס יבל 11 .ודמע קחרמ יבורקו ודמעי יעגנ דגנמ יערו יבהא 12 .וגהי םויה-לכ תומרמו תווה ורבד יתער ישרדו ישפנ ישקבמ ושקניו 13 .ויפ-חתפי אל םלאכו עמשא אל שרחכ ינאו 14 .תוחכות ויפב ןיאו עמש-אל רשא שיאכ יהאו 15 .יהלא ינדא הנעת התא יתלחוה הוהי ךל-יכ 16 .ולידגה ילע ילגר טומב יל-וחמשי-ןפ יתרמא-יכ 17 .דימת ידגנ יבואכמו ןוכנ עלצל ינא-יכ 18 .יתאטחמ גאדא דיגא ינוע-יכ 19 .רקש יאנש וברו ומצע םייח יביאו 20 .בוט-יפודר תחת ינונטשי הבוט תחת הער ימלשמו 21 .ינממ קחרת-לא יהלא הוהי ינבזעת-לא 22 .יתעושת ינדא יתרזעל השוח 23