Psalms chapter 39 קרפ םילהת .דודל רומזמ ןותידיל חצנמל 1 .ידגנל עשר דעב םוסחמ יפל הרמשא ינושלב אוטחמ יכרד הרמשא יתרמא 2 .רכענ יבאכו בוטמ יתישחה הימוד יתמלאנ 3 .ינושלב יתרבד שא-רעבת יגיגהב יברקב יבל-םח 4 .ינא לדח-המ העדא איה-המ ימי תדמו יצק הוהי ינעידוה 5 .הלס בצנ םדא-לכ לבה-לכ ךא ךדגנ ןיאכ ידלחו ימי התתנ תוחפט הנה 6 .םפסא-ימ עדי-אלו רבצי ןוימהי לבה-ךא שיא-ךלהתי םלצב-ךא 7 .איה ךל יתלחות ינדא יתיוק-המ התעו 8 .ינמישת-לא לבנ תפרח ינליצה יעשפ-לכמ 9 .תישע התא יכ יפ-חתפא אל יתמלאנ 10 .יתילכ ינא ךדי תרגתמ ךעגנ ילעמ רסה 11 .הלס םדא-לכ לבה ךא ודומח שעכ סמתו שיא תרסי ןוע-לע תוחכותב 12 יכנא רג יכ שרחת-לא יתעמד-לא הניזאה יתעושו הוהי יתלפת-העמש 13 .יתובא-לככ בשות ךמע .ינניאו ךלא םרטב הגילבאו ינממ עשה 14