Psalms chapter 40 קרפ םילהת .רומזמ דודל חצנמל 1 .יתעוש עמשיו ילא טיו הוהי יתיוק הוק 2 .ירשא ןנוכ ילגר עלס-לע םקיו ןויה טיטמ ןואש רובמ ינלעיו 3 .הוהיב וחטביו וארייו םיבר וארי וניהלאל הלהת שדח ריש יפב ןתיו 4 .בזכ יטשו םיבהר-לא הנפ-אלו וחטבמ הוהי םש-רשא רבגה ירשא 5 ךילא ךרע ןיא ונילא ךיתבשחמו ךיתאלפנ יהלא הוהי התא תישע תובר 6 .רפסמ ומצע הרבדאו הדיגא .תלאש אל האטחו הלוע יל תירכ םינזא תצפח-אל החנמו חבז 7 .ילע בותכ רפס-תלגמב יתאב-הנה יתרמא זא 8 .יעמ ךותב ךתרותו יתצפח יהלא ךנוצר-תושעל 9 .תעדי התא הוהי אלכא אל יתפש הנה בר להקב קדצ יתרשב 10 ךדסח יתדחכ-אל יתרמא ךתעושתו ךתנומא יבל ךותב יתיסכ-אל ךתקדצ 11 .בר להקל ךתמאו .ינורצי דימת ךתמאו ךדסח ינממ ךימחר אלכת-אל הוהי התא 12 תוארל יתלכי-אלו יתנוע ינוגישה רפסמ ןיא-דע תוער ילע-ופפא יכ 13 .ינבזע יבלו ישאר תורעשמ ומצע .השוח יתרזעל הוהי ינליצהל הוהי הצר 14 יצפח ומלכיו רוחא וגסי התופסל ישפנ ישקבמ דחי ורפחיו ושבי 15 .יתער .חאה חאה יל םירמאה םתשב בקע-לע ומשי 16 .ךתעושת יבהא הוהי לדגי דימת ורמאי ךישקבמ-לכ ךב וחמשיו ושישי 17 .רחאת-לא יהלא התא יטלפמו יתרזע יל בשחי ינדא ןויבאו ינע ינאו 18