Psalms chapter 41 קרפ םילהת .דודל רומזמ חצנמל 1 .הוהי והטלמי הער םויב לד-לא ליכשמ ירשא 2 .ויביא שפנב והנתת-לאו ץראב רשאי והיחיו והרמשי הוהי 3 .וילחב תכפה ובכשמ-לכ יוד שרע-לע ונדעסי הוהי 4 .ךל יתאטח-יכ ישפנ האפר יננח הוהי יתרמא-ינא 5 .ומש דבאו תומי יתמ יל ער ורמאי יביוא 6 .רבדי ץוחל אצי ול ןוא-ץבקי ובל רבדי אוש תוארל אב-םאו 7 .יל הער ובשחי ילע יאנש-לכ ושחלתי ילע דחי 8 .םוקל ףיסוי-אל בכש רשאו וב קוצי לעילב-רבד 9 .בקע ילע לידגה ימחל לכוא וב יתחטב-רשא ימולש שיא-םג 10 .םהל המלשאו ינמיקהו יננח הוהי התאו 11 .ילע יביא עירי-אל יכ יב תצפח-יכ יתעדי תאזב 12 .םלועל ךינפל ינביצתו יב תכמת ימתב ינאו 13 .ןמאו ןמא םלועה דעו םלועהמ לארשי יהלא הוהי ךורב 14