Psalms chapter 42 קרפ םילהת .חרק-ינבל ליכשמ חצנמל 1 .םיהלא ךילא גרעת ישפנ ןכ םימ-יקיפא-לע גרעת ליאכ 2 .םיהלא ינפ האראו אובא יתמ יח לאל םיהלאל ישפנ האמצ 3 .ךיהלא היא םויה-לכ ילא רמאב הלילו םמוי םחל יתעמד יל-התיה 4 -לוקב םיהלא תיב-דע םדדא ךסב רבעא יכ ישפנ ילע הכפשאו הרכזא הלא 5 .גגוח ןומה הדותו הנר תועושי ונדוא דוע-יכ םיהלאל יליחוה ילע ימהתו ישפנ יחחותשת-המ 6 .וינפ .רעצמ רהמ םינומרחו ןדרי ץראמ ךרכזא ןכ-לע חחותשת ישפנ ילע יהלא 7 .ורבע ילע ךילגו ךירבשמ-לכ ךירונצ לוקל ארוק םוהת-לא-םוהת 8 .ייח לאל הלפת ימע הריש הלילבו ודסח הוהי הוצי םמוי 9 .ביוא ץחלב ךלא רדק-המל ינתחכש המל יעלס לאל הרמוא 10 .ךיהלא היא םויה-לכ ילא םרמאב יררוצ ינופרח יתומצעב חצרב 11 ונדוא דוע-יכ םיהלאל יליחוה ילע ימהת-המו ישפנ יחחותשת-המ 12 .יהלאו ינפ תעושי