Psalms chapter 43 קרפ םילהת .ינטלפת הלועו המרמ-שיאמ דיסח-אל יוגמ יביר הבירו םיהלא ינטפש 1 .ביוא ץחלב ךלהתא רדק-המל ינתחנז המל יזועמ יהלא התא-יכ 2 .ךיתונכשמ-לאו ךשדק-רה-לא ינואיבי ינוחני המה ךתמאו ךרוא-חלש 3 .יהלא םיהלא רונכב ךדואו יליג תחמש לא-לא םיהלא חבזמ-לא האובאו 4 תעושי ונדוא דוע-יכ םיהלאל יליחוה ילע ימהת-המו ישפנ יחחותשת-המ 5 .יהלאו ipt