Psalms chapter 45 קרפ םילהת .תדידי ריש ליכשמ חרק-ינבל םינשש-לע חצנמל 1 .ריהמ רפוס טע ינושל ךלמל ישעמ ינא רמא בוט רבד יבל שחר 2 .םלועל םיהלא ךכרב ןכ-לע ךיתותפשב ןח קצוה םדא ינבמ תיפיפי 3 .ךרדהו ךדוה רובג ךרי-לע ךברח-רוגח 4 .ךנימי תוארונ ךרותו קדצ-הונעו תמא-רבד-לע בכר חלצ ךרדהו 5 .ךלמה יביוא בלב ולפי ךיתחת םימע םינונש ךיצח 6 .ךתוכלמ טבש רשימ טבש דעו םלוע םיהלא ךאסכ 7 .ךירבחמ ןושש ןמש ךיהלא םיהלא ךחשמ ןכ-לע עשר אנשתו קדצ תבהא 8 .ךוחמש ינמ ןש ילכיה-ןמ ךיתדגב-לכ תועיצק תולהאו-רמ 9 .ריפוא םתכב ךנימיל לגש הבצנ ךיתורקיב םיכלמ תונב 10 .ךיבא תיבו ךמע יחכשו ךנזא יטהו יארו תב-יעמש 11 .ול-יוחתשהו ךינדא אוה-יכ ךיפי ךלמה ואתיו 12 .םע ירישע ולחי ךינפ החנמב רצ-תבו 13 .השובל בהז תוצבשממ המינפ ךלמ-תב הדובכ-לכ 14 .ךל תואבומ היתוער הירחא תולותב ךלמל לבות תומקרל 15 .ךלמ לכיהב הניאבת ליגו תחמשב הנלבות 16 .ץראה-לכב םירשל ומתישת ךינב ויהי ךיתבא תחת 17 .דעו םלעל ךדוהי םימע ןכ-לע רדו רד-לכב ךמש הריכזא 18