Psalms chapter 50 קרפ םילהת .ואבמ-דע שמש-חרזממ ץרא-ארקיו רבד הוהי םיהלא לא ףסאל רומזמ 1 .עיפוה םיהלא יפי-ללכמ ןויצמ 2 .דאמ הרעשנ ויביבסו לכאת וינפל-שא שרחי-לאו וניהלא אבי 3 .ומע ןידל ץראה-לאו לעמ םימשה-לא ארקי 4 .חבז-ילע יתירב יתרכ ידיסח יל-ופסא 5 .הלס אוה טפש םיהלא-יכ וקדצ םימש ודיגיו 6 .יכנא ךיהלא םיהלא ךב הדיעאו לארשי הרבדאו ימע העמש 7 .דימת ידגנל ךיתלועו ךחיכוא ךיחבז-לע אל 8 .םידותע ךיתאלכממ רפ ךתיבמ חקא-אל 9 .ףלא-יררהב תומהב רעי-ותיח-לכ יל-יכ 10 .ידמע ידש זיזו םירה ףוע-לכ יתעדי 11 .האלמו לבת יל-יכ ךל רמא-אל בערא-םא 12 .התשא םידותע םדו םיריבא רשב לכואה 13 .ךירדנ ןוילעל םלשו הדות םיהלאל חבז 14 .ינדבכתו ךצלחא הרצ םויב ינארקו 15 .ךיפ-ילע יתירב אשתו יקח רפסל ךל-המ םיהלא רמא עשרלו 16 .ךירחא ירבד ךלשתו רסומ תאנש התאו 17 .ךקלח םיפאנמ םעו ומע ץרתו בנג תיאר-םא 18 .המרמ דימצת ךנושלו הערב תחלש ךיפ 19 .יפד-ןתת ךמא-ןבב רבדת ךיחאב בשת 20 .ךיניעל הכרעאו ךחיכוא ךומכ היהא-תויה תימד יתשרחהו תישע הלא 21 .ליצמ ןיאו ףרטא-ןפ הולא יחכש תאז אנ-וניב 22 .םיהלא עשיב ונארא ךרד םשו יננדבכי הדות חבז 23