Psalms chapter 51 קרפ םילהת .דודל רומזמ חצנמל 1 .עבש-תב-לא אב-רשאכ איבנה ןתנ וילא-אובב 2 .יעשפ החמ ךימחר ברכ ךדסחכ םיהלא יננח 3 .ינרהט יתאטחמו ינועמ ינסבכ הברה 4 .דימת ידגנ יתאטחו עדא ינא יעשפ-יכ 5 .ךטפשב הכזת ךרבדב קדצת ןעמל יתישע ךיניעב ערהו יתאטח ךדבל ךל 6 .ימא ינתמחי אטחבו יתללוח ןוועב-ןה 7 .ינעידות המכח םתסבו תוחטב תצפח תמא-ןה 8 .ןיבלא גלשמו ינסבכת רהטאו בוזאב ינאטחת 9 .תיכד תומצע הנלגת החמשו ןושש ינעימשת 10 .החמ יתנוע-לכו יאטחמ ךינפ רתסה 11 .יברקב שדח ןוכנ חורו םיהלא יל-ארב רוהט בל 12 .ינממ חקת-לא ךשדק חורו ךינפלמ ינכילשת-לא 13 .ינכמסת הבידנ חורו ךעשי ןושש יל הבישה 14 .ובושי ךילא םיאטחו ךיכרד םיעשפ הדמלא 15 .ךתקדצ ינושל ןנרת יתעושת יהלא םיהלא םימדמ ינליצה 16 .ךתלהת דיגי יפו חתפת יתפש ינדא 17 .הצרת אל הלוע הנתאו חבז ץפחת-אל יכ 18 .הזבת אל םיהלא הכדנו רבשנ-בל הרבשנ חור םיהלא יחבז 19 .םלשורי תומוח הנבת ןויצ-תא ךנוצרב הביטיה 20 .םירפ ךחבזמ-לע ולעי זא לילכו הלוע קדצ-יחבז ץפחת זא 21