Psalms chapter 54 קרפ םילהת .דודל ליכשמ תניגנב חצנמל 1 .ונמע רתתסמ דוד אלה לואשל ורמאיו םיפיזה אובב 2 .יננידת ךתרובגבו ינעישוה ךמשב םיהלא 3 .יפ-ירמאל הניזאה יתלפת עמש םיהלא 4 .הלס םדגנל םיהלא ומש אל ישפנ ושקב םיצירעו ילע ומק םירז יכ 5 .ישפנ יכמסב ינדא יל רזע םיהלא הנה 6 .םתימצה ךתמאב יררשל ערה בושי 7 .בוט-יכ הוהי ךמש הדוא ךל-החבזא הבדנב 8 .יניע התאר יביאבו ינליצה הרצ-לכמ יכ 9