Psalms chapter 56 קרפ םילהת .תגב םיתשלפ ותא זחאב םתכמ דודל םיקחר םלא תנוי-לע חצנמל 1 .ינצחלי םחל םויה-לכ שונא ינפאש-יכ םיהלא יננח 2 .םורמ יל םימחל םיבר-יכ םויה-לכ יררוש ופאש 3 .חטבא ךילא ינא אריא םוי 4 .יל רשב השעי-המ אריא אל יתחטב םיהלאב ורבד ללהא םיהלאב 5 .ערל םתבשחמ-לכ ילע ובצעי ירבד םויה-לכ 6 .ישפנ ווק רשאכ ורמשי יבקע המה וניפצי ורוגי 7 .םיהלא דרוה םימע ףאב ומל-טלפ ןוא-לע 8 .ךתרפסב אלה ךדאנב יתעמד המיש התא התרפס ידנ 9 .יל םיהלא-יכ יתעדי-הז ארקא םויב רוחא יביוא ובושי זא 10 .רבד ללהא הוהיב רבד ללהא םיהלאב 11 .יל םדא השעי-המ אריא אל יתחטב םיהלאב 12 .ךל תדות םלשא ךירדנ םיהלא ילע 13 רואב םיהלא ינפל ךלהתהל יחדמ ילגר אלה תוממ ישפנ תלצה יכ 14 .םייחה