Psalms chapter 60 קרפ םילהת .דמלל דודל םתכמ תודע ןשוש-לע חצנמל 1 -איגב םודא-תא ךיו באוי בשיו הבוצ םרא-תאו םירהנ םרא תא ותוצהב 2 .ףלא רשע םינש חלמ .ונל בבושת תפנא ונתצרפ ונתחנז םיהלא 3 .הטמ-יכ הירבש הפר התמצפ ץרא התשערה 4 .הלערת ןיי ונתיקשה השק ךמע התיארה 5 .הלס טשק ינפמ ססונתהל סנ ךיאריל התתנ 6 .וננעו ךנימי העישוה ךידידי ןוצלחי ןעמל 7 .דדמא תוכס קמעו םכש הקלחא הזלעא ושדקב רבד םיהלא 8 .יקקחמ הדוהי ישאר זועמ םירפאו השנמ ילו דעלג יל 9 .יעערתה תשלפ ילע ילענ ךילשא םודא-לע יצחר ריס באומ 10 .םודא-דע ינחנ ימ רוצמ ריע ינלבי ימ 11 .וניתואבצב םיהלא אצת-אלו ונתחנז םיהלא התא-אלה 12 .םדא תעושת אושו רצמ תרזע ונל-הבה 13 .ונירצ סובי אוהו ליח-השענ םיהלאב 14