Psalms chapter 62 קרפ םילהת .דודל רומזמ ןותודי-לע חצנמל 1 .יתעושי ונממ ישפנ הימוד םיהלא-לא ךא 2 .הבר טומא-אל יבגשמ יתעושיו ירוצ אוה-ךא 3 .היוחדה רדג יוטנ ריקכ םכלכ וחצרת שיא לע ותתוהת הנא-דע 4 .הלס-וללקי םברקבו וכרבי ויפב בזכ וצרי חידהל וצעי ותאשמ ךא 5 .יתוקת ונממ-יכ ישפנ ימוד םיהלאל ךא 6 .טומא אל יבגשמ יתעושיו ירוצ אוה-ךא 7 .םיהלאב יסחמ יזע-רוצ ידובכו יעשי םיהלא-לע 8 .הלס ונל-הסחמ םיהלא םכבבל וינפל-וכפש םע תע-לכב וב וחטב 9 .דחי לבהמ המה תולעל םינזאמב שיא ינב בזכ םדא-ינב לבה ךא 10 .בל ותישת-לא בוני-יכ ליח ולבהת-לא לזגבו קשעב וחטבת-לא 11 .םיהלאל זע יכ יתעמש וז-םיתש םיהלא רבד תחא 12 .והשעמכ שיאל םלשת התא-יכ דסח ינדא-ךלו 13