Psalms chapter 63 קרפ םילהת .הדוהי רבדמב ותויהב דודל רומזמ 1 ףיעו היצ-ץראב ירשב ךל המכ ישפנ ךל האמצ ךרחשא התא ילא םיהלא 2 .םימ-ילב .ךדובכו ךזע תוארל ךיתיזח שדקב ןכ 3 .ךנוחבשי יתפש םייחמ ךדסח בוט-יכ 4 .יפכ אשא ךמשב ייחב ךכרבא ןכ 5 .יפ-ללהי תוננר יתפשו ישפנ עבשת ןשדו בלח ומכ 6 .ךב-הגהא תורמשאב יעוצי-לע ךיתרכז-םא 7 .ןנרא ךיפנכ לצבו יל התרזע תייה-יכ 8 .ךנימי הכמת יב ךירחא ישפנ הקבד 9 .ץראה תויתחתב ואבי ישפנ ושקבי האושל המהו 10 .ויהי םילעש תנמ ברח-ידי-לע והריגי 11 .רקש-ירבוד יפ רכסי יכ וב עבשנה-לכ ללהתי םיהלאב חמשי ךלמהו 12