Psalms chapter 65 קרפ םילהת .ריש דודל רומזמ חצנמל 1 .רדנ-םלשי ךלו ןויצב םיהלא הלהת הימד ךל 2 .ואבי רשב-לכ ךידע הלפת עמש 3 .םרפכת התא וניעשפ ינמ ורבג תנוע ירבד 4 .ךלכיה שדק ךתיב בוטב העבשנ ךירצח ןכשי ברקתו רחבת ירשא 5 .םיקחר םיו ץרא-יוצק-לכ חטבמ ונעשי יהלא וננעת קדצב תוארונ 6 .הרובגב רזאנ וחכב םירה ןיכמ 7 .םימאל ןומהו םהילג ןואש םימי ןואש חיבשמ 8 .ןינרת ברעו רקב-יאצומ ךיתתואמ תוצק יבשי וארייו 9 -יכ םנגד ןיכת םימ אלמ םיהלא גלפ הנרשעת תבר הקקשתו ץראה תדקפ 10 .הניכת ןכ .ךרבת החמצ הנגגמת םיביברב הידודג תחנ הור הימלת 11 .ןשד ןופערי ךילגעמו ךתבוט תנש תרטע 12 .הנרגחת תועבג ליגו רבדמ תואנ ופערי 13 .ורישי-ףא ועעורתי רב-ופטעי םיקמעו ןאצה םירכ ושבל 14