Psalms chapter 66 קרפ םילהת .ץראה-לכ םיהלאל ועירה רומזמ ריש חצנמל 1 .ותלהת דובכ ומיש ומש-דובכ ורמז 2 .ךיביא ךל ושחכי ךזע ברב ךישעמ ארונ-המ םיהלאל ורמא 3 .הלס ךמש ורמזי ךל-ורמזיו ךל ווחתשי ץראה-לכ 4 .םדא ינב-לע הלילע ארונ םיהלא תולעפמ וארו וכל 5 .וב-החמשנ םש לגרב ורבעי רהנב השביל םי ךפה 6 .הלס ומל ומירי-לא םיררוסה הניפצת םיוגב ויניע םלוע ותרובגב לשמ 7 .ותלהת לוק ועימשהו וניהלא םימע וכרב 8 .ונלגר טומל ןתנ-אלו םייחב ונשפנ םשה 9 .ףסכ-ףרצכ ונתפרצ םיהלא ונתנחב-יכ 10 .ונינתמב הקעומ תמש הדוצמב ונתאבה 11 .היורל ונאיצותו םימבו שאב-ונאב ונשארל שונא תבכרה 12 .ירדנ ךל םלשא תולועב ךתיב אובא 13 .יל-רצב יפ-רבדו יתפש וצפ-רשא 14 .הלס םידותע-םע רקב השעא םיליא תרטק-םע ךל-הלעא םיחמ תולע 15 .ישפנל השע רשא םיהלא יארי-לכ הרפסאו ועמש-וכל 16 .ינושל תחת םמורו יתארק-יפ וילא 17 .ינדא עמשי אל יבלב יתיאר-םא ןוא 18 .יתלפת לוקב בישקה םיהלא עמש ןכא 19 .יתאמ ודסחו יתלפת ריסה-אל רשא םיהלא ךורב 20